Har du styr på de samfundsøkonomiske begreber?

Her er en oversigt over de vigtigste samt deres betydning.

 

BNP: Værdien af den samlede produktion i et samfund.

Økonomisk Vækst: Den årlige procentvise ændring i BNP.

Produktionsfaktorer: De faktorer, som medgår til produktion af varer og tjenester. Der skelnes mellem arbejdskraft, kapital og råvarer (Herunder energi)

Produktivitet: Den ændring, der sker i produktionens størrelse, uden at indsatsen af produktionsfaktorer øges.

Realkapital: Kapital, der er bundet i fysiske aktiver som bygninger, maskiner m.v.

Det enkle kredsløb: Beskriver samspillet mellem husholdninger og virksomheder.

Det samlede kredsløb: Beskriver samspillet mellem husholdninger, virksomheder, den finansielle sektor, den offentlige sektor og udlandet.

Afløb af kredsløbet: Betalingsstrømme som dræner kredsløbet. Det drejer sig om opsparing, skat og import.

Samlede efterspørgsel: Eksport, forbrug, investeringer og offentligt forbrug udgør den samlede efterspørgsel i kredsløbet. Øges efterspørgslen, sker der en øgning af det samlede aktivitetsniveau.

Økonomisk vækst: Ændringen af BNP i faste priser. Er vigtig, da den økonomiske vækst er afgørende for den langsigtede velstand og beskæftigelse.

Høj beskæftigelse: Høj beskæftigelse er en forudsætning for vækst i BNP. Måles ved erhvervsfrekvens.

Ledighed: Lav ledighed mindsker spildet af menneskelige ressourcer og giver mindre offentlige udgifter og højere BNP.

Inflation: Den årlige prisstigningstakt i procent. Vedvarende prisstigninger udhuler købekraften og skaber usikkerhed om fremtiden.

Deflation: Priserne falder. Modsatte af inflation. Deflation opstår ofte pga. økonomisk krise og en svag efterspørgsel. Deflation betragtes som et økonomisk sygdomstegn.

Betalingsbalance: Opgørelse over Danmarks samhandel med udlandet. Hvis eksportindtægter er mindre end importudgifter, er der underskud på betalingsbalancen, og dermed skal der lånes penge i udlandet til at dække underskuddet.

Statens finanser: Opgørelse over statens indtægter (skatter) og udgifter. Er udgifterne større end indtægterne, skal staten låne penge af borgerne, hvor tilbagebetalingen belaster kommende generationer.

Bæredygtig udvikling: Det forhold, at den økonomiske vækst ikke forringer miljøet for kommende generationer.

Finanspolitik: Ændring i offentlige udgifter eller indtægter med henblik på at stimulere den økonomiske aktivitet ved hjælp af forbruget. Der skelnes mellem ekspansiv og kontraktiv finanspolitik.

Økonomisk model: Et sæt ligninger, som beskriver sammenhængene mellem de mest centrale størrelser.

Pengepolitik: Ændring i renten med henblik på at påvirke investeringer og privatforbrug.

Rente: Prisen på penge.

Realrente: Forskellen mellem renten og inflationen.

ÅOP: Samlede omkostninger pr. År ved et lån.

Forbrugskvote: Hvor stor en del af ens disponible (Det du har til rådighed efter skat) indkomst der går til forbrug.

Opsparingskvote: Hvor stor en del af ens disponible (Det du har til rådighed efter skat) indkomst der går til opsparing.

Mikro økonomi: Den lille økonomi. F.eks. en virksomheds økonomi, en families privat økonomi, husstandens økonomi.

Makro økonomi: Samfundet økonomi som helhed. Omhandler de store sammenhænge i økonomien. (National og international økonomi).

Mikro og makro økonomien er betinget af hinanden. Hvis det går godt for samfundet går det godt for virksomhederne og omvendt.

Ren markedsøkonomi: 100% styret af udbud og efterspørgsel. Liberal kapitalistisk markedsøkonomi. Ulempe: Det er kun de stærkeste der overlever. Det kan let skabe ulighed i samfundet.

 Planøkonomi: Staten bestemmer hvad der skal produceres og hvad produkterne skal koste. F.eks. Nordkorea og tidligere Østtyskland, USSR, Kina og Cuba. Ulempe: Man kan ikke forudse befolkningens efterspørgsel.

Blandingsøkonomi: En kapitalistisk markedsøkonomi hvor staten indgår aktivt i omfordelingen af ressourcerne.

 

Makropolitik (Påvirker væksten på kortsigt)

 • Finanspolitik
 • Pengepolitik
 • Valutapoltik
 • Indkomstpolitik

 

Strukturpolitik (Påvirker væksten på langsigt)

 • Arbejdsmarkedspolitik
 • Erhvervspolitik
 • Skattepolitik
 • Uddannelsespolitik
 • Forskningspolitik
 • Fordelingspolitik
 • Offentlig udgiftspolitik
 • Regionalpolitik